תקנון ומדיניות

תנאי שימוש ומדיניות באתר shamay-mekarkein.com:
באתר "א. פז שמאות מקרקעין" (להלן: "האתר") המופעל בכתובת shamay-mekarkein.com  (להלן: "האתר") חלקים מהאתר לרבות התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמינוחות ומתייחס לשני המינים.
האתר, בעל האתר ו/או מי מטעמו (להלן: "המפעיל") מספק מידע כללי בלבד בתחום המקרקעין. המידע אינו משפטי, אינו הנדסי ואינו שמאי.
חלק מהתוכן כולל חישובים כלליים שאין להסתמך עליהם בשום פנים ואופן בביצוע כל פעולה במקרקעין. המידע עלול ואף צפוי להשתנות עקב שינויים חקיקה, תקנות ועוד. אין להסיק בשום צורה כי החישובים שמספק המפעיל מדוייקים ו/או נכונים.
א.פז שמאות מקרקעין ו/או מי מטעמו דוגלים בערכי חופש ושוויון. אנו מתנגדים לכל אפליה על כל בסיס, לרבות דת, גזע, העדפה מינית ומין. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא לתת שירות ו/או לא לצרוך שירותים ו/או מוצרים מגוף אשר תומך / מעודד או אף כי קיים חשש לגביו כי הוא תומך ו/או מעודד אפליה או פגיעה בזכויות אדם.
1. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר צריכת התוכן וביצוע פעולות מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי השימוש המפורטים בהמשך.
2. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד לבין המפעיל בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב.
כמו כן, התנאים חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטל פון, אפליקציה או על ידי אמצעי אחר.
3. למפעיל שמורה הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
6. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, המפעיל שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, המפעיל רשאי להפסיק את השימוש בו וכל תוכן או מידע שפורסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.
7. בעת גלישה באתר, הנך מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר ו/או הרשמה ו/או רכישת שירות הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות ,BOT סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
8. המפעיל רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המפעיל למנוע גלישת גולש ו/או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על- פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
במקרה שנעשה באתר שימוש בעל אופי מסחרי;
אם הופרו תנאי תקנון זה;
אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שעלולה למנוע )או מ ונעת( מאחרים לגלוש לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות.
9. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
10. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
11. מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
12. המפעיל לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
13. השארת פרטים באתר פירושה אישור והסכמה לקבלת תוכן שיווקי הכולל, בין היתר, הצעה/ות לשירותים ו/או מוצרים, קבלת תוכן שיווקי באמצעים שונים, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים ופעולות שיווקיות נוספות מאת נותני
שירות/ים בין שהינם ובין שאינם מקיימים קשרים עסקיים עם המפעיל.
14. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשור").
15. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי המפעיל, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
16. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
17. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. בכל מקרה אין להסתמך על כל מידע כללי או מפרסומי בביצוע עסקה במקרקעין.
18. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
19. השירותים המוצגים באתר:
המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים והתכנים או להפסיקם או לשנות את מחיר השימוש, לאפשר מעת לעת שימוש חופשי, הכל ללא הודעה מוקדמת.
20. המפעיל אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
21. אופן הצגת השירותים ומחשבון המשכנתא באתר הינו על -פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.
22. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל והמפעיל לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי -מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
23. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לגולשים, והכל על- פי שיקול דעתו הבלעדי.
24. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. המפעיל לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
25. האמור באתר ובמידע המוצג באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
26. המידע המופיע באתר והתכנים המוצגים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד והעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש.
27. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
28. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של המפעיל ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב למידת הדיוק של מידע זה.
29. המפעיל בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של המפעיל.
30. המפעיל ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
31. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ,(AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
33. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
33. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. המפעיל אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. המפעיל לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי המפעיל; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
34. קניין רוחני:
34.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות המפעיל בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של המפעיל.
34.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעיצילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ המפעיל אומבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן.
34.3. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, המפעיל מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
35. פעולות אסורות באתר:
35.1. אין להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי המפעיל באופן ספציפי.
35.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהמפעיל;
לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימ וש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
לנסות להתחזות לאדם אחר;
להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק ,HTML ,PHP ,Flash ,JavaScriptאו קוד אחר;
להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל;
להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או
לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Bar Status ) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
המפעיל רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המפעיל בעניין זה.
המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהמפעיל ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
36. תוכן צדדים שלישיים:
36.1. המפעיל רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והמפעיל לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
36.2. המפעיל לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
37. ניהול האתר:
37.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: לפקח על הפרות של תקנון זה; לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקולדעתו הבלעדי של המפעיל, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל וללא הגבלה; וכן לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
38. מדיניות פרטיות:
.38.1 המפעיל מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר ובעת השימוש, המפעיל אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש בעוגיות) "Cookies" והוא עשוי לכלול כתובות ,IP סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי המפעיל כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר".
קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור
בדפדפן האינטרנט ו/או בכונ ן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.
38.2. המידע הנאסף באתר ישמש את המפעיל, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
38.3. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את המפעיל או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
38.4. המפעיל או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי המפעיל בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר המפעיל עורך מעת לעת.
המפעיל יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק לרבות (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי או מס פרי תעודת זהות), לרבות במקרים הבאים:
נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
המפעיל ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
אם הדבר יידרש, לדעת המפעיל, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך
משפטי אם יהיו בינך ובין המפעיל או בין צד שלישי לבין המפעיל;
על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של המפעיל ו/או מי מטעמו;
שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות המפעיל ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה
ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
38.6. בכל מקרה שהמפעיל יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
38.7. לצדדים שלישיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
38.8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והמפעיל לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
39. זכויות יוצרים:
39.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר אתזכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
40. שינויים באתר, תקלו והפסקות שירות:
40.1. המפעיל שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. המפעיל אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
40.2. המפעיל לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
40.3. המפעיל אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
42. סמכות שיפוט:
41.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
41.2. לבית המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין המפעיל.
42. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
42.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
43. שונות:
43.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר.
אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד המפעיל על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. המפעיל יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל זכויותיו או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה ושאו כל זכות המגיעה למפעיל מההתקשרות העסקית עמו.
43.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
43.3. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר
באמצעים הבאים:
טלפון: 0504-837-837; 2698*.
דואר אלקטרוני: [email protected]